Aktualności

Możliwość składania wniosków na nowy okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego 500+

Oferty pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE

OSOBY NA STANOWSKO DO ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim poszukuje do pracy osób uprawnionych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 50 ust. 1, 2, 4 i 7 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1769), art. 3 pkt 1 lit a-c, art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn.  zm.), § 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 lit. b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.), na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w miejscu zamieszkania Świadczeniobiorców.

Charakter umowy: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy: 31 grudnia 2018 r.

Ogólny zakres wykonywania czynności:

1.   Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

2.   Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia.

3. Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

I. Wymagania niezbędne: kwalifikacje osób realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi powinny być odpowiednie do rodzaju zaburzeń psychicznych Świadczeniobiorców, ich potrzeb oraz zakresu i rodzaju usług, jak również zgodne z § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598  z 2005 r. z późn. zm.): Specjalistyczne usługi opiekuńcze  powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

1.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w punktach 1 – 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Powyższy staż nie może być zastąpiony nawet półrocznym kursem w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, ani praktyką odbywana w trakcie studiów.

3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Powyższy staż nie może być zastąpiony nawet półrocznym kursem w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, ani praktyką odbywaną w czasie studiów.

4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Obywatelstwo polskie.

8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

9. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.

3. Zrównoważenie emocjonalne.

4. Odporność na trudne sytuacje i stres.

5. Prawo jazdy kat. B.

III. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny i CV - dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 z póź. zm.)”

2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru, własnoręcznie podpisane „Wyrażam zgodę ma przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru osób uprawnionych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych, przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.)”

7. Formularz ofertowy do ogłoszenia dotyczącego naboru osób uprawnionych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych (Załącznik nr 1).

IV. Sposób i termin składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 15 lutego 2018 roku na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie  Mazowieckim. ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki, z dopiskiem: „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Nadesłane dokumenty nie wybranych kandydatów po zakończeniu procesu rekrutacji będą zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Zastrzega się  prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Informacja o wynikach naboru ogłoszona będzie na stronie internetowej OPS.

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona dwuetapowo:

Etap I –weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną poinformowani telefonicznie.